+
 1. 2011

  -'The end of times and the Efraim Society’, paper by Durk Hak & Lammert Gosse Jansma, Hungarian Association for the Academic Study of Religions (HAASR) the 10th EASR annual conference, Budapest 18 - 22 September.

 2. 2010

  -‘Volksaard, geloofsbeleving en strijdlust’, paper Themadagen Geloven zit in de grond Theologische Universiteit Apeldoorn, Buurse 19-21 april;

  - ‘Het einde der tijden en het Efraïm Genootschap’, paper symposium Vrijzinnigheid, heeft de toekomst! Universiteit van Leiden 28 mei.

 3. 2008

  -‘De vorming van de Hersteld hervormde kerk en van de Voortgezette gereformeerde kerken in Nederland bij het ontstaan van de PKN in 2004. Een rationele keuzeverklaring van het succes en het niet slagen’, paper symposium Godsdienst? Lekker belangrijk! Faculteit Katholieke Universiteit Utrecht 23 mei;

  -‘Vreemde vogels? Over profeten, priesters en magiërs anno 2008’, paper symposium Vreemd! Varianten van verscheidenheid en verschil in godsdienst en kerk, Faculteit Katholieke Universiteit Tilburg 30 mei;

  -‘On Church Fusions and Schisms in the Netherlands A.D. 2004: A Re-explanation of Success and Failure of Two Schismatic Movements’, paper Annual meeting Association for the Sociology of Religion, Boston Mass., July 31- August 5;

  -‘Kerksplitsingen op Urk, en de onbekwaamheid tot enig goed en de geneigd tot alle kwaad’, paper symposium Een machtig arbeidsveld. De opbouw van het kerkelijk leven in de Noordoostpolder, Vereniging Nederlandse Kerkgeschiedenis, Lelystad 11 oktober.

 4. 2007

  -‘Het einde der tijden en het Efraïm Genootschap’, paper symposium On the mysteries of research, Fryske Akademy Ljouwert 31 maart;

  -‘De Gereformeerde kerken vrijgemaakt en het verval van het narcisme van de kleine verschillen’, paper symposium Religie: vloeibaar en vast, Universiteit van Tilburg 11 mei;

  -‘Towards a scientific research programme on end of times –movements, and the Efraim movement’, paper Annual meeting ASR, New York, August 09 -12;

  -‘Rationalization and the decay of the narcism of minor differences in the GKV (re-reformed churches freed)’, paper Annual meeting Association for the Sociology of Religion, New York August 09 – 12.

 5. 2006

  -‘Het evangelikalisme als de toekomst van een illusie’, paper symposium Hedendaags verlangen naar religie, VU Podium Leeuwarden 2 februari;

  -‘Het evangelikalisme als de toekomst van een ‘illusie’? Een evolutionistische perspectief, paper symposium Secularisatie en spiritualiteit, Protestantse Theologische Universiteit Kampen 12 mei;

  -Nederlandse godsdienst- en kerkgeschiedenis. Over hoofdvragen en over Urk, paper symposium van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, Utrecht 13 mei;

  -‘Evangelicalism as the future of an ‘illusion’? An evolutionary perspective’, paper Annual meeting Association for the Sociology of Religion Montreal August 9-12.

 6. 2005

  -‘Affiliation and conversion and transgressions of norms: a sociological RC –explanation’, paper Annual meeting Association for the Sociology of Religion, Philadelphia August 13-15.

 7. 2004

  -‘Durkheim on conversion and (re-)affiliation. An outline of a normative rebuttal to Stark and Finke’, paper Annual meeting Association for the Sociology of Religion, San Francisco (Cal.) August 2004.

 8. 2003

  -‘Conversion as a process of rational choice?!’, paper conference Cultures of conversion, Rijksuniversiteit Groningen, 21-24 May.

 9. 2002

  -The prophet Elijah, the Ephraim society: 'but the end is not yet', paper Annual meeting Association for the Sociology of Religion, Chicago (Il.), 15 - 17 August;

  -‘De profeet Eliah, het Efraimgenootschap: ‘en noch is het einde niet’, paper Sociaal-wetenschappelijke studiedagen, Nederlandse Sociologische Vereniging, Utrecht 30-31 mei;

  -‘Gebedsgenezing en christendom, of de spanning tussen religie en magie’, paper symposium Genezing door de geest’, Fryske Akademy, Leeuwarden 19 april.

 10. 2001

  -‘On the whys and the wherefores of faith healing in chris­tianity. A rc -ap­proach’, paper Annual meeting Association for the Sociology of Religion, Anaheim (Ca) 17 - 19 August.

 11. 2000

  -‘Het eigentijds millennisme van AUM, Maria Devi Khristos en Chen Tao, en Norman Cohns opvattingen’, paper congres ‘But the end is not yet’ 23 - 24 maart Fryske Akademy Leeuwarden;

  -‘Norman Cohn’s conception of the millennium applied to novel syncretistic movements: Aum Shinrikyo (Aleph), Maria Devi Khristos and Chen Tao’, paper Association for the Sociology of Religion Annual meeting, Washington (DC) August 10 – 13.

 12. 1999

  -‘Over de verklaring van kerkelijke conflicten en scheuringen. Een benadering vanuit de rationele keuze –theorie’, paper Marktdag NSV, 26 mei Utrecht;

  -‘Waarden en normen in de sociologie. Wat waan van de dag!’, paper NVCM –congres, 24 april te Utrecht.

 13. 1998

  -‘Over de ruil tussen goden en mensen. Een kritische evaluatie van Starks jongste godsdienstsociologische theorie’, paper Sociaal-wetenschappelijke studiedagen Amsterdam 16 -17 april;

  -‘Over de verhouding godsdienstwetenschap en sociale wetenschappen, in het bijzonder de sociologie. Een kritische benadering.’, paper Noster voorjaarsconfe­rentie NGG, 15 - 16 mei Kapellerput;

  -‘On explaining conflicts and splits in congregations. A rational choice model’, paper SISR/ISSR Conference at Montreal, 26 July - 1 August;

  -‘On the exchange of gods and men. A critical evaluation of Rodney Stark’s micro foundations of religion’, paper ASR Annual meeting at San Francisco, 20 - 22 August.

 14. 1997

  -‘Durkheim or markettheory? The formation of new denominations and unchurching in the nineteenth century in the province of Friesland (the Netherlands)’, paper ISSR/SISR Conference at Quebec, 07- 11 july;

  -‘Rational choice -theory as a progressive research program in the study of religious ecology’, paper presented at ISSR/SISR at Toronto, 08 - 10 August;

  -‘Why Dutch sociologists of religion lost pride of place: The research on unchurching in the Netherlands since 1930’, paper ASR Annual meeting at Toronto, 08 - 10 August.

 15. 1995

  -‘Kerkvorming en ontkerkelijking in Friesland (1807 - 1909). Twee theoreti­sche verklaringen empirisch getoetst’, paper Voorjaars­conferentie NVMC, 21 april Leiden;

  -‘New trends in the sociology of religion in the Netherlands? The research on unchurching in the Netherlands 1933 – 1995’, paper ISSR/SISR Confe­rence at Quebec, 26 - 30 June;

  -‘The emergence of new denominations and unchurching in Friesland (1807 - 1909). Two theoretical explanations empirically tested’, paper ASR Conference at Washington D.C., 18 - 20 August.

 16. 1994

  -Karin Sanders/Durk Hak, ‘Carrière of geloof: gaan ze voor vrouwen samen? De invloed van de geloofsovertuiging op de loopbaan van vrouwen. Paper Sociaal-wetenschappelijke dagen, 8 -9 april Amsterdam;

  -‘A game theoretic analysis of the institution of early kingship in Israel’, paper ISA World Congress at Bielefeld, 18 - 23 July;

  -‘Denominational fissions and the achievement of status in a Dutch maritime community’, paper ISA World Congress at Bielefeld, 18 - 23 July;

  -Durk Hak/Karin Sanders, ‘The influence of church membership on women’s labour market position’, paper ASA Conference at Los Angeles, August 5 - 9.